วิจิตรสกุณา เครื่องหนังล้ำค่า หัตถศิลป์ไทย

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

นกยูง เป็นราชินีของนกทั้งปวง ถูกยกย่องว่าเป็นสัตว์ที่มีความสง่างามมาก นกยูงจึงมักถูกนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานศิลปกรรมต่าง ๆ นอกจากความงดงามแล้ว นกยูงยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลต่าง ๆ จากความสง่างามและความหมายอันเป็นมงคลของนกยูง จึงเป็นแรงบันดาลใจให้นำเอานกยูงมาออกแบบเป็นชิ้นงาน ภายใต้ชื่อผลงาน วิจิตรสกุณา เครื่องหนังล้ำค่า หัตถศิลป์ไทย เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์ที่มีความวิจิตรงดงาม ผ่านงานหนังแท้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และยังคงคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทย ซึ่งลักษณะของผลงานดังกล่าวจะเป็นการประดิษฐ์นกยูงแบบประติมากรรมลอยตัว และแบบประติมากรรมนูนสูง ในท่ายืนลักษณะต่าง ๆ เพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่ เป็นของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ ช่วยยกระดับหัตถกรรมเครื่องหนังให้เป็นที่รู้จัก และเผยแพร่เอกลักษณ์ของเครื่องหนังไทย ผ่านผลงาน วิจิตรสกุณา เครื่องหนังล้ำค่า หัตถศิลป์ไทย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

วิจิตรสกุณา เครื่องหนังล้ำค่า หัตถศิลป์ไทย เป็นการสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์ที่มีความวิจิตรงดงาม ผ่านงานหนังแท้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และยังคงคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทย ซึ่งลักษณะของผลงานดังกล่าวจะเป็นการประดิษฐ์นกยูงแบบประติมากรรมลอยตัว และแบบประติมากรรมนูนสูง ในท่ายืนลักษณะต่าง ๆ
เพื่อใช้ประดับตกแต่งสถานที่ นำไปเป็นของที่ระลึกที่ทรงคุณค่าในโอกาสต่าง ๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุริศร์กร คล่องแคล่วศิลปกรรม
2นาย ตะวัน ชัยรัตสามัญ
3นางสาว นิภาพร นันตาสามัญ
4นางสาว ยุวันดา มูลมาวันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ดวงพร สุนทรสรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรชิตา เยมอปวช.
2นางสาว ชุติมา แก่หล้าปวช.
3นางสาว รัตนา แซ่ว่างปวช.
4นางสาว นิตยา แซ่มัวปวช.
5นางสาว กัลยา แซ่ลีปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก