ข้าวแข่โค่สมุนไพร

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยเพื่อพัฒนาการทำผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ข้าวแข่โค่สมุนไพร ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดริเริ่มในการประกอบธุรกิจเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นำความรู้ ทักษะวิชาชีพไปใช้ในการสร้างธุรกิจในอนาคต จากข้าวแข่โค่ (ข้าวโพดคั่ว) เพิ่มกลิ่นและรสชาติด้วยสมุนไพร ให้มีกลิ่นและรสชาติที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ใช้รับประทานขนมขบเคี้ยว
2. สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดข้าวโพดที่มีอยู่ในท้องถิ่น
3. สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวแข่โค่ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค
4. ทำให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการคิดค้น ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นสินค้าเข้าสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวแข่โค่สมุนไพรได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรทัย ตาคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ดวงสมร สง่างามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ณัฐระดา รัตนสิงห์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว รุ่งนภา มณีจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว จรรยพร ชื่นชมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว หัตถพร พจนาพิชัยปวช.
2นางสาว ฑิฑัมพร พระจันทร์ศรีสกุลปวช.
3นางสาว ยุวดี ศุภกรพิทักษ์ปวช.
4นางสาว เยาวพา ธนาพัชร์สกุลปวช.
5นางสาว ศุภิสรา สิริชาญธุรกิจปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-