เครื่องเพาะถั่วงอกระบบ Shishi-odoshi

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ถั่วงอกเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง สะอาด ถูกอนามัย เป็นผลผลิตจากถั่วเขียวซึ่งประกอบไปด้วยสารอาหารหลายชนิด ทั้งโปรตีน กรด แคลเซียม และสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย ประโยชน์ของถั่วงอกช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง โรคเบาหวานและโรคมะเร็ง ซึ่งการเพาะถั่วงอกในระบบปกติมีค่าใช้จ่ายสูงและมีความสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็นผู้วิจัยจึงคิดสร้างเครื่องเพาะถั่วงอกระบบ Shishi-odoshi เป็นหนึ่งทางเลือกในการประหยัดไฟฟ้าประหยัดน้ำ ประหยัดแรงงานในการปลูกถั่วงอก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

การเพาะถั่วงอกต้องใช้ระยะเวลาในการปลูก 4 วัน มีการรดน้ำทุกๆ 2 ชั่วโมงจึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต จากการใช้เครื่องเพาะถั่วงอกระบบ Shishi-odoshi ส่งผลให้ประหยัดน้ำ 48 ลิตร ประหยัดไฟ 0.164 Unit ต่อ 1 รอบการเพาะปลูกและได้รับผลผลิตมากกว่าการเพาะปลูกแบบระบบปกติ 20.5 กิโลกรัมคิดเป็นจำนวนเงิน 410 บาท โดยในระบบของอุตสาหกรรมการเพาะปลูกถั่วงอกต่อ 1 ครัวเรือนจะทำ 70 ชุดซึ่งถ้าใช้เครื่องเพาะถั่วงอกระบบ Shishi-odoshi จะส่งผลให้ประหยัดไฟ 11.48 Unit และน้ำ 3,360 ลิตร
1. เครื่องเพาะถั่วงอกระบบ Shishi-odoshi สามารถประหยัดน้ำ 48 ลิตร ประหยัดไฟ 0.164 Unit ต่อ 1รอบ การเพาะปลูกและได้รับผลผลิตมากกว่าการเพาะปลูกแบบระบบปกติ 20.5 กิโลกรัม
2. เครื่องเพาะถั่วงอกระบบ Shishi-odoshi เป็นระบบอัตโนมัติสามารถลดแรงงานได้
3. เครื่องเพาะถั่วงอกระบบ Shishi-odoshi มีกระบวนการใช้ระบบน้ำวน 16 ลิตรและใช้โซล่าเซลล์
4. สามารถจำหน่ายในเชิงพาณิชได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศ์ชาญ ว่องวิวัฒน์ไวทยะอุตสาหกรรม
2นาย วิษนุ ส่งศรีอุตสาหกรรม
3นาง ปิยนิดา ศรีวิจารณ์อุตสาหกรรม
4นางสาว กนกวรรณ ทองห่อสามัญ
5นาย สมศักดิ์ หลวงนาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อาทิตย์ กลิ่นแก้วปวช.
2นาย จีระยุทธ มาหัวเขาปวส.
3นางสาว ปาริฉัตต์ ไชยพรหมปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก