อุปกรณ์ปิดฝาขวดน้ำดื่ม

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงมีนักลงทุนที่เป็นคนท้องถิ่น ลงทุนทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มค่อนข้างมาก ซึ่งการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดมีหลายขั้นตอน รวมถึงขั้นตอนการปิดฝาขวดน้ำดื่ม โดยทั่วไปแล้วผู้ผลิตจะใช้อุ้งมือในการปิดฝาขวดน้ำดื่ม ซึ่งมีข้องเสียคือเมื่อทำงานเป็นเวลานานๆจะมีอาการเจ็บอุ้งมือมาก ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงคิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์ปิดฝาขวดน้ำดื่มขึ้น โดยการออกแบบอุปกรณ์ให้มีช่องสำหรับใส่ฝาขวดน้ำดื่มและออกแบบอุปกรณ์ให้มีพื้นที่ที่สัมผัสกับมือให้มากขึ้นเพื่อลดอาการบาดเจ็บของอุ้งมือ และออกแบบให้ใช้งานง่าย สะดวกต่อการใช้งาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

อุปกรณ์ปิดฝาขวดน้ำดื่มนี้จะช่วยให้การทำงานในการปิดฝาขวดน้ำดื่มชนิดฝาเกลียวคือไม่ทำให้เจ็บมือและเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย สะดวกต่อการใช้งาน
1.ไม่ทำให้เจ็บมือเวลาปิดฝาขวดน้ำดื่ม
2.ใช้งานง่าย สะดวกต่อการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กล้าณรงค์ เผ่าวิทยานนท์อุตสาหกรรม
2นาย อุดร อุไรวรรณอุตสาหกรรม
3นาย ชลิต พานทองอุตสาหกรรม
4นางสาว ดุษฎี ระวังภัยสามัญ
5นาย อภิสิทธิ์ ทองดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ดนัย ขาวสะอาดปวช.
2นางสาว นิดานุช หาญชัยปวช.
3นางสาว ชิฌา รัตนจารุศิริพจน์ปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก