รถบริการโซล่าเซลล์เคลื่อนที่

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตแตกต่างไปจากยุคสมัยก่อน เป็นอย่างมาก การใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นจะมีการนำเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆมาใช้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเครื่องอำนวยความสะดวกนั้นส่วนมากล้วนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันนี้อัตราค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีการนำพลังงานธรรมชาติมาใช้มากขึ้น เพื่อลดอัตราค่าไฟฟ้าให้น้อยลงดั้งนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงประดิษฐ์ รถบริการโซล่าเซลล์เคลื่อนที่สำหรับใช้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเปิดพัดลมเปิดไฟในเวลากลางคืนใช้กับ เครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงทุกชนิดและใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน 1000 วัตต์เพื่อลดอัตราค่าไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายในการต่อสายไฟไปในที่ที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

รถบริการโซล่าเซลล์แบบเคลื่อนที่ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์มีขนาด 300 w จำนวน 2 แผง
( กว้าง 100 cm ยาว 200 cm ) ติดตั้งอยู่บนโครงสร้างที่ทำมาจากเหล็กกล่อง ขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว และ
ขนาด 1x2 นิ้ว ติดตั้งบนล้อรถเข็นขนาด 17 นิ้ว จำนวน 2 ล้อ ติดตั้งด้านซ้าย ด้านขวา ของโครงเหล็ก และ
ล้อประคองขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 ล้อ ติดตั้งด้านหน้ารถเข็น ความสูงของโครงสร้างยึดแผงโซล่าเซลล์มีขนาดสูง
100 cm และในรถเข็นติดตั้งเครื่องประจุไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ไปแบตเตอรี่ขนาด 60 แอมป์ จำนวน 1ชุด
ติดตั้งชุดแปลงไฟกระแสตรงเป็นกระแสสลับ ขนาด 3000 วัตต์ จำนวน 1ชุด ติดตั้ง เบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 3 ตัว
และติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต ขนาด 3.2 โวลต์ 50 แอมป์ จำนวน 8 เซลล์ ต่อแบบอนุกรม รวมเป็น 25.6 โวลต์
50 แอมป์ ผลการวิจัยด้านคุณภาพการใช้งานของรถบริการโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเฉลี่ย
4.24 ซึ่งเป็นเกณฑ์อยู่ในระดับ ดี
1. ได้รถบริการโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ ที่มีคุณภาพ จำนวน 1 ชุด
2. อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในบริเวณทีสายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
3. ได้ฝึกคิดค้นนวัตกรรมเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิชญา พลพงษ์อุตสาหกรรม
2นาย ธีระยุทธ ประทุมอุตสาหกรรม
3นาย สิริวัฒน์ บุตรคุณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธัชชัย วรรณทวีปวส.
2นาย พิพัฒน์ โกติรัมย์ปวส.
3นาย กรธวัลลักษณ์ นับถือสุขปวส.
4นาย คฑาธร สมุติรัมย์ปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-