โปรแกรมเกมโควิด ดีเฟนซ์ COVID Defense

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงษ์ ไทยพานิชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ภัททีรา ชานันท์โทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว บุศรา มั่นเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย อรรถพร อินปินตาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว จิราวรรณ นันทวงษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปิยมิตร กาวีละเต็มปวช.
2นางสาว จิณณพัต ภูกัณหาปวช.
3นาย ธนกฤต อรัญสารปวช.
4นางสาว นันทฉัตร ฉิมสุดปวช.
5นาย อภิสิทธ์ จำวันปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ COVID-19 ยังจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ การดูแลป้องกันตนเองตามคำแนะนำของแพทย์เป็นอีกวิธีการลดการแพร่ระบาด พ่อแม่ผู้ปกครองต้องคอยระมัดระวังบุตรหลานของตนเองอย่างใกล้ชิด ผู้วิจัยจึงได้จัดทำเกมเสริมสร้างความตระหนักให้กับเด็กเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัส ที่ทำให้เด็กๆทราบว่าไวรัสโคโรน่า ติดต่ออย่างไร และการดูแลตนเองได้อย่างไรบ้าง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สามารถสร้างความตระหนักถึงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019 ทั้งยังได้รับความสนุก
1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019
2. เพื่อฝึกไหวพริบการตัดสินใจ
3. เพื่อฝึกการคิดการวางแผน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก