เครื่องหั่นตะไคร้

วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดเวลาการหั่นตะไคร้ให้กับกลุ่มแม่บ้านศาลาไชยใช้ในการประกอบอาหารประเภทน้ำพริกทั่วไป ในปัจจุบันการทำอาหารต้องใชเครื่องปรุงต่าง ๆ มาเป็นส่วนผสมและมีการแข่งขันทางธุรกิจอาหารหลายอย่างทางคณะผู้จัดทำโครงการได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่มีตะไคร้เป็นส่วนประกอบพบ ว่าในการหั่นตะไคร้ค่อนข้างจะใช้เวลานานและตะไคร้ที่ได้จากการหั่นด้วยมือมีขนาดแตกตางกันซึ่งไม่เหมาะสมกับอาหารบางประเภท ทางคณะผู้จัดทำ จึงได้จัดทำเครื่องหั่นตะไคร้ที่ตอบโจทย์ของอาหารแต่ละประเภทและประหยัดเวลาในการหั่นตะไคร้เพื่อที่มีเวลาไปเตรียมวัตถุดิบอย่างอื่นและมีความปลอดภัยในการทางานจากมีดที่ใชแบบเดิม

คุณลักษณะ / ประโยชน์

-สามารถพัฒนาเครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้เหมาะกับแหล่งชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการนําไปใช้งาน
- สามารถออกแบบ และสร้างเครื่องสับตะไคร้ให้ได้ตามหลักการ โดยเครื่องหั่นตะไคร้มี มีรูปร่างที่ไม่ซับซ้อนสามารถทํางานได้ดี การบํารุงรักษา และวัสดุที่ใช้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง
-จะได้เครื่องหั่นตะไคร้หอมที่ช่วยให้การทํางานปลอดภัยขึ้นและใช้เวลาในการ ทํางานน้อยลงกว่าการใช้แรงงานคนในการทํางานปกติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศราวุธ วงศ์คำลืออุตสาหกรรม
2นาย สุทธิพงศ์ ป่งแก้วอุตสาหกรรม
3นาย เฉลิม ข่ายสุวรรณอุตสาหกรรม
4นาย นิรุจน์ พุทธวงค์อุตสาหกรรม
5นาย โสภณ กิมจันทร์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปาริฉัตร แก้วศรีปวช.
2นาย จิรายุ แซ่ย่างปวช.
3นาย ทศพล บุญเรืองปวช.
4นางสาว ภาวิณี โกตะมะปวช.
5นาย ณรงค์ศักดิ์ ยังสรรเสริญปวช.
6นาย คณิต ชลพลปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-