ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารแช่แข็งและเนื้อสด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีระกรณ์ แก้วคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ธวัชชัย สาเกตุเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว นุชจรี แก้วเพียรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว เพลาพิลาส พนมเทพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว ปิยมาส แก้วอินตาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิชัย กำลังประสิทธิ์ปวส.
2นางสาว พรปวีณ์ ก๋าอินตาปวส.
3นางสาว สุชานุช ดินแดนวนาปวส.
4นางสาว กนกพร ยี่สามปวส.
5นางสาว วชิรา ศรีจุดานุปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผู้ประกอบการอาหารแช่แข็งและเนื้อสด เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความจำเป็นของผู้ประกอบการในลักษณะที่เป็นการจำหน่ายสินค้าอาหารแช่แข็ง เนื้อสด อาหารทะเล อีกทั้งระบบได้พัฒนาและสนับสนุนการตัดสินใจการวางแผนในลักษณะของ Data visualization เพื่อพยากรณ์แนวโน้มธุรกิจ การลงทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบรองรับการทำงานในรูปแบบ Online และ Offline รวมทั้งรองรับอุปกรณ์ต่อพวง ที่จำเป็น และมีส่วนของระบบที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ประกอบการ
1. ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจผู้ประกอบการอาหารแช่แข็งและเนื้อสด
2. ได่ศึกษาความคิดเห็นต่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจผู้ประกอบการอาหารแช่แข็งและเนื้อสด

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-