ก้านหอมไล่แมลง Anti-Insect Sticks

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน มีฤดูฝน ซึ่งในพื้นที่ที่มีฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขังจึงทำให้พบปัญหาเกี่ยวกับยุง มด แมลงชนิดต่าง ๆ ก่อให้เกิดความรำคาญและสร้างความเดือดร้อนให้แก่เด็ก ผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัย และทุกๆอาชีพ รวมถึงพืช ผัก ของเกษตรกร ผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะแก้ปัญหา ยุงและแมลงวันในร้านอาหาร และพื้นที่อื่นๆ โดยการทำก้านหอมไล่แมลงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารเคมี

คุณลักษณะ / ประโยชน์

การนำวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นก้านหอมไล่แมลงอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้สารเคมีตามท้องตลาดทั่วไป
ใช้ไล่แมลง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กมลพรรณ บุญธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ปิยวรรณ หาญใจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ชนัญชิดา เจนแพทย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ทิพวัลย์ ทินวงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จีราวรรณ มณีชียพรปวช.
2นางสาว ณิชากร บุญทาปวช.
3นางสาว เนตรนภา แก้วดอกปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-