เครื่่องแยกเกสรตัวผู้อินทผลัม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมศักดิ์ แข็งแรงอุตสาหกรรม
2นาย สุพงษ์ ใจปาอุตสาหกรรม
3นาย วีระยุทธ เตจินะอุตสาหกรรม
4นาย นิคม ประทุมมาศอุตสาหกรรม
5นาย ชาตรี หล้าสมศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ก่อเกียรติ คำก้อนปวส.
2นาย ธนภัทร มีข้าวปวส.
3นาย ภูคา นันตาสืบปวส.
4นาย ภูวกร โชตินิธิการปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องแยกเกสรตัวผู้อินทผลัมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสื่อ การเรียนการสอนและนำมาใช้งานได้จริงทำให้ผู้ที่ศึกษา สามารถศึกษาข้อมูลได้ระเอียดและสามารถ อธิบายหลักการทำงานของเครื่องได้อย่างถูกต้องและสามารถทำให้ผู้ศึกษาข้อมูลเข้าใจและหลักการทำงาน โดยจะทำให้ผู้ที่ศึกษาเข้าใจและอธิบายประโยชน์และความสำคัญของการทำงานของเครื่องได้ โครงการเรื่องเครื่องแยกเกสรอินทผลัมเลือกใช้แบบสอบถามระดับความคิดเห็น จากกลุ่มตัวอย่างและลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจต่อโครงการเรื่องเครื่องแยกเกสรอินทผลัมของผู้เชี่ยวชาญประเมินทั้ง 5 คน ค่าเฉลี่ยคือ 4.35 อยู่ในระดับประมาณค่า 5 ระดับ มากที่สุด จึงสรุปได้ว่าโครงการเรื่องเครื่องแยกเกสรอินทผลัมมีประสิทธิภาพที่ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ตั้งไว้
1. สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในการประหยัดเวลาและลดเวลาในการแยกเกสรอินทผลัม
2. สามารถลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย ในการแยกเกสรอินผลัม
3. ส่งผลให้สามารถช่วยลดระยะเวลาในการผสมเกสร

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก