ระบบสมาร์ทฟอร์มปลากัดแฟนซี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ภัททิรา ชานันท์โทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย วิทยา ปราจันทร์อุตสาหกรรม
3นางสาว อันธิกา แก้วบุญธรรมอุตสาหกรรม
4นาย ณัฐพงษ์ ไทยพานิชพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว บุศรา มั่นเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กรวิชญ์ ทาขัดปวช.
2นาย สุวนันท์ ตุ่นคำปวช.
3นางสาว สุธาวัลย์ ตุ่นคำปวช.
4นาย ถาวร สีวงษ์ปวช.
5นางสาว วริศรา หมูปินปวช.
6นาย ธีระพล โคสอนปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ระบบสมาร์ทฟอร์มปลากัดแฟนซี นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาของการเลี้ยงปลากัดแฟนซีที่การขึ้นรูปทรงและเครื่องหาง สีสันยังไม่สวยงาม ทำให้ไม่สามารถส่งออกได้ เพราะการฟอร์มของปลากัดยังไม่มากพอ ประกอบกับการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางด้าน IOT Internet of Things (IoT) ที่สามารถควบคุมผ่านบนอุปกรณ์มือถือมีมาพัฒนาอย่างกว้างขวาง และเป็นที่นิยมในคนหมู่มาก นักวิจัยจึงเล็งเห็นประโยชน์ของของการควบคุมดังกล่าวนั้นสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวัน ซึ่งมีวิธีการดำเนินวิจัย โดยนำใช้บอร์ดอิเลคทรอนิกส์ร่วมกับการควบคุมผ่านทางอินเตอร์เนตได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ผลการทดลองพบว่าระบบสมาร์มฟอร์มปลากัดแฟนซีที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานคนในการดูแลการฟอร์มปลา การทำงานสามารถควบคุมผ่านทางแอพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งระบบการฟอร์มปลาสามารถควบคุมอุณหภูมิ ระดับน้ำในตู้ปลา พร้อมทั้งการแจ้งเตือนกรณีที่ระดับน้ำต่ำกว่าที่กำหนด และควบคุมอุณหภูมิร้อน-เย็น
ผู้ใช้งานสามารถดูแลปลากัดในขณะที่อยู่ข้างนอกโดยสื่อสารผ่านทางแอพลิเคชั่น และระบบสามารถทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้เมื่อเกิดอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเกินไป

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-