โมเดลห้องตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัชรพงศ์ ฝั้นพยอมอุตสาหกรรม
2นาย จีรพันธุ์ ชอบธรรมอุตสาหกรรม
3นาย สุรัตน์ สุขใจอุตสาหกรรม
4นาย อนุวัฒน์ สิทธิกันอุตสาหกรรม
5นางสาว อันธิกา แก้วบุญธรรมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปริวรรต แรมนิลปวช.
2นาย ณัฐพล ตามะตาปวช.
3นาย นพดล โตสินปวช.
4นาย พีรพัฒน์ จันทร์งามปวช.
5นาย ไกรวิชญ์ ปั่นอาจปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

สำหรับประเทศไทยนั้น สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ได้พร้อมใจกันประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือจำนวนมากขึ้นมาเพื่อช่วยในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งแต่ละชิ้นล้วนแล้วแต่มีประโยชน์กับสถานการณ์ในยามนี้ทั้งสิ้น ดังนั้น นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จึงได้ศึกษาหาข้อมูลนำเอาความรู้และการปฏิบัติงานมาคิดค้นจัดทำโครงการโมเดลห้องตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในวงกว้าง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในวงกว้าง
ใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก-