ระบบอนุบาลและนับจำนวนลูกปลาอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อภิรเดชณ์ นำประดิษฐ์สามัญ
2นางสาว ดุจเดือน อัญญะสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริวิมล ณ พูลปวส.
2นาย กันทรากร สังข์คำปวส.
3นางสาว วราภรณ์ เกสรแก้วปวส.
4นางสาว พิมนภา ชัยชนะปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

เนื่องจากธุรกิจการประมงในจังหวัดเชียงใหม่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะฟาล์มเพาะพันธุ์ปลาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องเพิ่มแรงงานในกระบวนการผลิตและจำหน่าย ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดค้นระบบบ่ออนุบาล และนับจำนวนลูกปลาอัจฉริยะขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ระบบอนุบาลลูกปลาอัจฉริยะ 2) ระบบนับจำนวนลูกปลาโดยใช้ระบบอินฟาเรดเซนเซอร์ เพื่อช่วยลดต้นทุนและแรงงานในการผลิตและจำหน่ายของกลุ่มธุรกิจประมงขนาดเล็ก ต่อไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบการเลี้ยงที่สามารถควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้เหมาะสมต่อการเลี้ยง สามารถวัดความขุ่นใสของน้ำเพื่อใช้ในการควบคุมการเปลี่ยนถ่ายน้ำอัตโนมัติ สามารถให้อาหารแบบอัตโนมัติ และระบบที่นับจำนวนจะใช้เทคนิคการตรวจจับลูกปลาด้วยระบบอินฟาเรดเซนเซอร์ และแสดงผลทางจอ LCD รวมถึงสามารถสั่งการบนสามาร์ทโฟนได้
เพื่อช่วยลดต้นทุนและแรงงานในการผลิตและจำหน่ายของกลุ่มธุรกิจประมงขนาดเล็ก

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก-