เครื่องดำนาสำหรับรายย่อย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อมฤต คำชมภูอุตสาหกรรม
2นาย สถาปนิก คุ้มสะอาดอุตสาหกรรม
3นาย ชินวัฒน์ พิลึกอุตสาหกรรม
4นาย ทศพร มือขุนทดอุตสาหกรรม
5นาย อาทิตย์ แก้วแดงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สกล ชัยพิพัฒน์ปวช.
2นาย สราวุธ โอภาษีปวช.
3นาย สุริโย สิงห์โตทองปวช.
4นาย เวหา อินบุรีปวช.
5นาย นาคินทร์ กาวิละวงค์ปวช.
6นาย พรรณวัฒน์ กาญจนวิเชียรปวช.
7นาย ศุภชัย อักษรศรีปวช.
8นาย ปรานต์ ประเสริฐผลปวช.
9นาย ธนบูรณ์ เรืองศรีปวช.
10นาย สุวพิชชา อินทร์ตาปวช.

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ผู้ศึกษาได้จัดทำการศึกษา เรื่องการออกแบบและเครื่องดำนาสำหรับรายย่อยซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องดำนาสำหรับรายย่อย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ด้าน เฉลี่ยรวม อยู่ในระดับดีมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องดำนาสำหรับรายย่อย ซึ่งมีประสิทธิภาพสมารถปักดำได้วันละ 3-5 ไร่ เทียบเท่าการใช้แรงงานคนดำ 3-4 คน อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไร่ 0.75-1 ลิตร ราคาครื่องดำนาไม่เกิน 20,000 บาทซึ่งต่ำกว่าเครื่องดำนาแบบคนเดินตาม เหมาะสมพื้นที่ เกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่ เกษตรกรที่ทำเกษตรชีวภาพ เพื่อช่วยลดต้นทุนและแรงให้เกษตรกร รวมทั้งให้ความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง เครื่องดำนาสำหรับเกษตรกรรายเล็กที่สร้างขึ้นโดยนำเอาความรู้ด้านวัสดุประยุกต์ใช้ โดยมีส่วนประกอบหลักคือโครงสร้างรองรับเครื่องยนต์ แขนจับ สกี ล้อ และแขนจับกล้า รูปทรงคล้ายโครงสร้างของเครื่องกำจัดวัชพืชของประเทศญี่ปุ่นที่ใช้ในปัจจุบัน โดยมีส่วนประกอบคือโครงสร้างเครื่องดำนา เครื่องยนต์ ล้อนำ และหัวจับต้นกล้า เป็นต้น
ส่งเสริมเกษตรกรรายเล็ก หรือเกษตรชีวภาพ ผ่อนแรง ประหยัดแรงงานและเวลา เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนในการเพาะปลูก ส่งเสริมในเกษตรกรมีรายได้ ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต และส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก