รถตรวจจับวัตถุอันตราย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วินัย โสพัฒน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ไกรษร วรรณประภาอุตสาหกรรม
3นาย สมพงษ์ สนิทอุตสาหกรรม
4นางสาว กุศลิน แสวงดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย วิทย์ อินทร์สำราญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงษ์ชาติ พงษ์ชาติปวช.
2นาย สิทธิโชค พรหมปัญญาปวช.
3นาย สิทธิชัย พรหมปัญญาปวช.
4นาย วรวิทย์ ยาเสร็จปวช.
5นางสาว ปวีณา โยธีปวช.
6นางสาว ณฐพร ไพกะเพศปวช.
7นางสาว ชดาพร อ่อนศรีปวช.
8นาย อรรถชัย ยาเสร็จปวส.
9นาย ณัฐพงศ์ ดาราษฏร์ปวส.
10นาย ทดศพล สุโภภาคปวส.

อาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ ในปัจจุบันโลกเรามีสารเคมีมากมายที่ส่งผลอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ดังนั้นกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษได้เห็นปัญหาและอันตรายที่เกิดจากสารเคมีนี้จึงได้ประดิษฐ์ ยานยนต์โรบอทตรวจสอบสารเคมีอันตรายควบคุมจากจอ HMI ขึ้นเพื่อช่วยในการตรวจสอบสารเคมีอันตราย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.เป็นยานยนต์โรบอทที่มีล้อ 4 ข้าง
2.สามารถควบคุมจากระยะไกลด้วยจอ HMI
3.สามารถตรวจสอบสารเคมีได้ในระยะ 6 เมตรเป็นรัศมีวงกลม
4.ลดความเสี่ยงในการใช้บุคคลในการเข้าไปตรวจสอบ
1.ได้รถตรวจจับวัตถุอันตราย
2.ได้รถตรวจจับวัตถุอันตรายที่สมารถควบคุมจากระยะไกล
3.ได้รถตรวจจับวัตถุอันตราย ที่สมารถค้นหาสิ่งอันตรายที่กำหนดได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก