ชุดจำลองระบบฟาร์มโรงเรือนด้วย IOT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คุณากร ศรีวิชัยอุตสาหกรรม
2นาย ดนัย วงษ์นางอุตสาหกรรม
3นาง เมธาวดี ศรีคชสามัญ
4นาย อภิชาต ไชยคำภาอุตสาหกรรม
5นาย ปฐมพงศ์ ปุกกาศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรวัฒน์ จันทร์แก้วเดชปวส.
2นาย จิรพนธ์ พันเทพปวส.
3นาย ภานุพงค์ วงศ์เหมยปวส.
4นาย ภานุพงศ์ ชัยลังกาปวส.
5นาย ธนาดล นันแก้วปวส.
6นาย ประดิพัทธ์ วงษ์สมบูรณ์ปวส.
7นาย วันเฉลิม กันทะมาปวส.
8นางสาว พวงผกา ไชยยาปวส.
9นาย ธีรวัฒน์ ไชยวิลาศปวส.
10นาย จักรินทร์ ภิรักษ์ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

“ชุดจำลองระบบฟาร์มโรงเรือนด้วย IOT” มีแนวคิดในการทำเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมจัดการในการทำเกษตรทั้งเรื่องการควบคุมระบบการจ่ายปริมาณน้ำและควบคุมความชื้นโดยการนำเทคโนโลยีระบบ IOT ซึ่งเป็นระบบที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเตอร์เน็ตมาสั่งงานและควบคุมอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมระบบน้ำ ความชื้น อุณหภูมิ และแสงสว่าง โดยคณะผู้จัดทำจะทำการสร้าง “ ชุดจำลองระบบฟาร์มโรงเรือนด้วย IOT ” เป็นต้นแบบในการจำลองระบบการทำงาน IOT ให้เป็นรูปธรรม

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ชุดจำลองตัวโรงเรือนเป็นลักษณะสี่เหลี่ยม เดินโครงด้วยท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว ตัวโรงเรือนคลุมด้วยผ้ายาง ด้านท้านปิดด้วย Coolingpad ด้านหน้ามีพัดลมขนาด 24 เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว ตัวระบบควบคุมด้วย PLC ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิและการให้น้ำผ่านอุปกรณ์ PLC และสามารถควบคุมอุปกรณ์ระยะไกลได้ด้วยระบบ IOT
“ชุดจำลองระบบฟาร์มโรงเรือนด้วย IOT” เป็นอุปกรณ์ชุดสาธิตการควบคุมอุณหภูมิและการให้น้ำในฟาร์มโรงเรือน เพื่อลดเวลาและแรงงาน ทำให้เกษตรกรได้รับความสะดวกและทำให้ผลผลิตมีมาตรฐานและคุณภาพ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก