ระบบแจ้งเตือนพิกัด GPS เมื่อรถตกน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรพัฒน์ มิ่งภูษาอุตสาหกรรม
2นาย เอกราช ศรรุ่งอุตสาหกรรม
3นาย ณรงค์เดช คุ้มฉายอุตสาหกรรม
4นาย กรศิลป์ ชมพูชัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คคนะ พาหาปวช.
2นาย ศราวุฒิ สีฟองปวส.
3นาย เดชา บางยิ้มปวส.
4นาย เทวินทร์ คงบางปวส.
5นางสาว พรธิรา ปราบมะเริงปวส.
6นางสาว โยธกา โคตรหาชัยปวส.
7นาย รัชพล จันทร์หอกลองปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งเตือนพิกัด GPS เมื่อรถตกน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งเตือนพิกัด GPS เมื่อรถตกน้ำ ลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ตกน้ำและเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งเตือนพิกัด GPS เมื่อรถตกน้ำ โดยมีการทดสอบระยะเวลาการเปิดกระจกรถยนต์ การแจ้งเตือนพิกัด GPS และมีการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบแจ้งเตือนพิกัด GPS เมื่อรถตกน้ำสามารถใช้งานได้จริงโดยมีการทำงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกน้ำระบบจะทำการแจ้งเตือนพิกัด GPS ผ่านระบบ SMS ทันที หรือผู้ขับขี่สามารถเปิดสวิตช์สั่งการให้ระบบทำงานหรือหากเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นสามารถจับได้ว่ามีน้ำเข้ามาที่เซ็นเซอร์ระบบเปิดกระจกรถยนต์อัตโนมัติ และระบบจะทำการแจ้งเตือนพิกัด GPS ผ่านระบบ SMS ทันที
สามารถสร้างระบบแจ้งเตือนพิกัด GPS เมื่อรถตกน้ำ ที่สามารถใช้งานได้จริงโดยมีการทำงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกน้ำหรือหากเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้นสามารถจับได้ว่ามีน้ำเข้ามาที่เซ็นเซอร์ระบบเปิดกระจกรถยนต์อัตโนมัติและจะแจ้งเตือนพิกัด GPS ผ่านทาง SMS ทันที

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-