ระบบบันทึกเวลาเรียน โรงเรียนสอนศิลปะไอเดียอาร์ต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กุลญา คำแปงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว ณัฐกานต์ ภิรมณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว มยุลีย์ ไชยลังการ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาณุพงศ์ ทองวิลาศปวส.
2นาย ภูริภัทร์ จิรพรสวัสดิ์ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ระบบบันทึกเวลาเรียน สอนศิลปะไอเดียอาร์ต เป็นเว็บไซต์จัดการฐานข้อมูล ที่ใช้ในการบันทึกเวลาเรียน ข้อมูลนักเรียน และข้อมูลครูผู้สอนของโรงเรียนสอนศิลปะไอเดียอาร์ตซึ่งวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้คือ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบันทึกข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดและซ้ำซ้อน ความไม่ถูกต้องในการบันทึกข้อมูล ความล่าช้าในการเรียกดูหรือค้นหาข้อมูล การสูญหายของข้อมูล สิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลาในการบันทึกข้อมูล จำนวนเอกสารข้อมูลที่มีจำนวนมาก และปัญหาเหล่านี้ก็พบเจอในโรงเรียนสอนศิลปะไอเดียอาร์ตที่ยังมีการบันทึกข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบบันทึกเวลาเรียนโรงเรียนสอนศิลปะไอเดียอาร์ตอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์จัดการฐานข้อมูล ด้วยการทำงานเว็บผ่านเซิร์ฟเวอร์ สามารถบันทึกเวลาเรียนของนักเรียนและยังสามารถตรวจสอบการบันทึกเวลาเรียนย้อนหลัง เพิ่มลบแก้ไขข้อมูลของนักเรียน สามารถเพิ่มในส่วนของผู้ดูแลระบบหรือครูผู้สอนในการตรวจเช็คข้อมูลได้ และยังมีในส่วนของการออกรายงานในรูปแบบเอกสารต่าง ๆ เพื่อลดทรัพยากรหรือความล่าช้าจากการเรียกใช้ข้อมูลและเพิ่มความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล
1. ได้เว็บไซต์จัดการฐานข้อมูลโรงเรียนสอนศิลปะไอเดียอาร์ต
2. ได้ระบบบันทึกเวลาเรียนโรงเรียนสอนศิลปะไอเดียอาร์ต
3. ลดเวลาในการตรวจสอบหรือเรียกใช้ข้อมูล

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก