เครื่องสลัดน้ำมันจากการทอด

วิทยาลัยเทคนิคสารภี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสลัดน้ำมันออกจากอาหารประเภททอดที่รับประทาน และเพื่อความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆตามมาจากการรับประทานน้ำมันที่มากับของทอดประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสารภีจำนวน 7 คนและ ร้านขายกล้วยทอด 2 คน บุคคลที่ทำอาหารทานเอง 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ เครื่องสลัดน้ำมันจากการทอด และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องสลัดน้ำมันจากการทอด ผลการวิจัยมีดังนี้พบว่า ระดับความพึงพอใจในเครื่องสลัดน้ำมันจากการทอด โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.70 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.43) แดงว่าเครื่องสลัดน้ำมันจาากการทอดสามารถลดน้ำมันในการทอดได้จริง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ใช้หลักการหมุนเพื่อให้มีแรงเหวี่ยงสลัดน้ำมันออกจากอาหารประเภททอดทำให้ปริมาณน้ำมันที่ติดอยู่ในอาหารลดลง ใช้เวลาในการนำน้ำมันออกจากอาหารน้อยกว่าวิธีการวางทิ้งไว้เพื่อรอให้น้ำมันออกเอง และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันที่ออกมาจากอาหารมากกว่าการวางอาหารทิ้งไว้เพื่อรอให้น้ำมันออกเอง
1. สามารถลดน้ำมันที่เกิดจากการบริโภคอาหารซึ่งเป็นความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆตามมา
2. ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน
3. สามารถใช้งานได้จริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุเมธ ใจกว้างอุตสาหกรรม
2นางสาว กัลยารัตน์ สุริยะธรรมผู้บริหาร
3นาย ธวัช แก้วศรีพจน์ผู้บริหาร
4นาย พิเชษฐ จุลพันธ์อุตสาหกรรม
5นาย วราพล ละออสุวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จอมขวัญ ลุงต๋าปวช.
2นาย เทพพิทักษ์ อินก๋าปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก