โรงเรือนเพาะปลูกอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

โรงเรือนเพาะปลูกอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IOT” มีแนวคิดในการทำเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมจัดการในการทำเกษตรและได้มีการทดสอบหาประสิทธิภาพ วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศได้ 0 - 100 องศา ความชื้น 0% -100% วัดความชื้นในดิน 0% -100% วัดแสง ในรูปแบบอะนาล็อกระหว่าง 0-1024 วัดค่าPH ในน้ำช่วง 1-14 สามารถควบคุม ปั๊มน้ำ พัดลม หลอดไฟ 1) ออกแบบ สร้างโรงเรือนเพาะปลูกอัจฉริยะ 2) เพื่อใช้ปลูกพืชผักสวนครัว 3) เพื่อหาประสิทธิภาพการใช้งานของโรงเรือนเพาะปลูกอัจฉริยะ และสามารถนำชิ้นงานไปใช้ในการปลูกพืชได้จริง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

มีการทำงานทั้งในระบบควบคุมด้วยตนเอง แบบอัตโนมัติ และยังสามารถควบคุมสั่งงานแบบออนไลน์ได้
สามารถใช้ในการปลูกพืชหลายชนิดได้ และปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ในการควบคุมสภาพของต้นพืชแต่ละชนิด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รุ่งอรุณ ฟุเตียนอุตสาหกรรม
2นาย กัญจน์ภูบดี ชุติเศรษฐวัฒน์อุตสาหกรรม
3นาย ธรนีนทร์ นิ่มเนตรอุตสาหกรรม
4นาย ภาณุมาส มาลาอุตสาหกรรม
5นาย รังสรรค์ กับเป็งอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนภัค เรือนคำปวส.
2นาย ทศภณ อิ่นคำปวส.
3นาย กฤติคุณ อินทชัยปวส.
4นาย วุฒิพงษ์ วรรณเขตปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก