เครื่องประคบร้อนสมุนไพรไออุ่นรัก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สถาพร ธรรมโมอุตสาหกรรม
2นาย ปิยะพันธ์ ปัญญาส่องอุตสาหกรรม
3นาย ก่อศักดิ์ จันทร์ดวงอุตสาหกรรม
4นาย วีระชาติ ขวดแก้วอุตสาหกรรม
5นาย อัศวิน กิ่งจำปาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภกร วงศ์ยืดปวส.
2นาย สุทธิพงศ์ สินทพปวส.
3นาย ณัฐพล ร่องพืชปวส.
4นางสาว พรลิตา ยะถาปวส.
5นาย อติวิชญ์ พลเสนปวส.

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาทางการแพทย์ที่มีการใช้แผ่นประคบสมุนไพรในการรักษามากขึ้น เพื่อช่วยการรักษาผู้ป่วยโดยการใช้แผ่นประคบร้อนสมุนไพร เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย และช่วยให้บริเวณกล้ามเนื้อที่เกิดพงผืดยืดตัวออก ลดอาการขัดข้องของข้อต่อ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต การนวดด้วยการประคบร้อนสมุนไพรก็เป็นอีกวิธีที่นิยมใช้ในการรักษาในทางการแพทย์ แต่ระยะเวลา จำนวน และปัญหาในการเก็บความร้อนของแผ่นประคบนั้นไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย ดังนั้นจึงมีแนวคิดจัดทำขึ้นเพื่อสร้างเครื่องประคบร้อนสมุนไพรไออุ่นรัก เพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องประคบร้อนสมุนไพรไออุ่นรัก มีหลักการทำงานโดยใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC 12 V) เป็นแหล่งจ่ายไฟของเครื่อง และควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microcontroller ในการควบคุมอุณหภูมิความร้อนให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วย
ผลการทดสอบประสิทธิภาพ พบว่า เครื่องประคบร้อนสมุนไพรไออุ่นรักสามารถใช้งานได้ผลดีสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ และกล้ามเนื้อเกิดพังผืด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 อยู่ในระดับ ดีมาก
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาทางการแพทย์
2. ช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์จากต่างประเทศ

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-