เครื่องกะเทาะผิวมะกรูด

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันพืชสมุนไพรมะกรูดใช้เป็นอาหารและสมุนไพรเป็นส่วนผสม ชาวสวนที่พบในบ้านหนองสุวรรณอำเภอสองจังหวัดแพร่ไม่มีเครื่องมือหรือเครื่องกะเทาะเปลือกมะกรูด ดังนั้นนักวิจัย จึงได้คิดค้นเครื่องปอกเปลือกมะกรูดเพื่อใช้แทนกำลังคนเพื่อลดเวลาและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการกะเทาะเปลือกผิวมะกรูด 30 นาทีสามารถกะเทาะเปลือกมะกรูดได้ 175 ลูกและกำลังคนสามารถปอกผิวมะกรูดได้ 65 ลูกต่อ 1 ชั่วโมง เครื่องมีประสิทธิภาพมากกว่ากำลังคน 64% ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องกะเทาะผิวมะกรูด พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.26 S.D. = 0.73)

คุณลักษณะ / ประโยชน์

.1 เครื่องปอกผิวมะกรูด หมายถึง อุปกรณ์ที่ช่วยในการปอกผิวมะกรูด ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ประหยัดต้นทุนในเรื่องการว่าจ้าง
2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3. ได้เครื่องปอกผิวมะกรูด ที่มีประสิทธิภาพ
4. สามารถนำเครื่องปอกผิวมะกรูดไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผล
1.ได้เครื่องกะเทาะกผิวมะกรูดที่มีประสิทธิภาพ
2.สามารถช่วยป้องกันอันตรายแก่ร่างกายความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
3.สามารถนำอุปกรณ์ไปใช้ในงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชยพล มะโนเมืองอุตสาหกรรม
2นาย วีระชาติ ขวดแก้วอุตสาหกรรม
3นาย วงค์สว่าง โนราชอุตสาหกรรม
4นาย สุวิทย์ สิทธิกุลอุตสาหกรรม
5นาย อดิศร วงค์ฉายาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัฐศราวุธ อ่ำศรีปวส.
2นางสาว ทานตะวัล กิติวงค์ปวส.
3นาย ศักดิ์รพี ชาวเวีงปวส.
4นาย บารมี จันตาทิตย์ปวส.
5นาย ภาคภูมิ อุ่นใจปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก