ระบบเช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน-นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ( Online Activity Checking System )

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกื้อกูล วงษ์เสรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง บุษยา พรหมแต้มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว วราภรณ์ ช่วยหวังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย เพชร์พะเยาว์ แย้มยินดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย คมกริช กล้าหาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภูศิตา ตรีสารปวส.
2นางสาว ปทุมทอง คุ้มอินทร์ปวส.

วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ระบบงานแบบเดิม เป็นการเช็คชื่อแบบการเขียนจดบันทึกลงในกระดาษหรือแบบฟอร์ม ไม่สะดวกหากต้องตรวจสอบหรือการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน - นักศึกษา อาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสาร ข้อมูลต่างๆ ค่อนข้างนานและยุ่งยาก มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดเพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการเช็คชื่อเป็นแบบออนไลน์ ที่สามารถเช็คชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ มีระบบตรวจสอบการเช็คชื่อ เพื่อรายงานความก้าวหน้า ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักเรียน - นักศึกษา และครูที่ปรึกษา หรือผู้ปกครองให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเข้ากิจกรรมได้ตลอดเวลาและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบเช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน-นักศึกษา โดยใช้โดยใช้ระบบคิวอาร์โค้ด มีเสียงพูดตอบรับอัตโนมัติจากระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อยืนยันการเช็คชื่อ สามารถใช้งานผ่านระบบออนไลน์บนบราวเซอร์ สามารถตรวจสอบผลการเข้ากิจกรรมทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจุบัน และถูกต้อง
ระบบเช็คชื่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน-นักศึกษา สามารถใช้งานผ่านระบบออนไลน์ สามารถตรวจสอบผลการเข้ากิจกรรมทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นปัจุบัน และถูกต้อง

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-