ระบบบริหารจัดการอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุชาติ รังสิยานนท์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ธฤต ไชยมงคลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย นิยม ฉินตระกูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย สมชาย ใจกันทะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย วันชัย วิเศษวงษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัชรพงศ์ รัตนคำมนปวส.
2นาย จิรพัฒน์ รัตนคำมนปวส.
3นาย วัชระ ใฝ่ใจปวส.
4นาย ฐิติพงศ์ สุยะแก้วปวส.
5นางสาว สุรัสสา ศรีสงครามปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน แต่เนื่องจากพบปัญหาคือ การปลูกผักจำนวนเยอะ ๆ ทำให้ผู้ดูแล ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง คณะผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบบริหารจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร มาใช้เพื่อให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยแพลตฟอร์มระบบ e-commerce ซื้อ-ขายสินค้า และนำความสามารถของเทคโนโลยี IOT ไปสู่การพัฒนาระบบจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะ
1. นำค่าที่ได้รับจากเซนเซอร์ต่าง ๆ เช่น ค่าอุณหภูมิ, ค่าความชื้น, ค่าความเข้มของแสง, ค่า ความเข้มของปุ๋ย, ค่าระดับน้ำ มาแสดงบนหน้าเว็บไซต์ได้
2. นำสินค้ามาลงขายบนเว็บไซต์ได้ โดยจะสามารถแทรกรายละเอียดต่าง ๆ และรูปภาพได้
3. ควบคุมการทำงานของปั๊มผ่านทางเว็บไซต์ได้
4. ตั้งค่าการทำงานของตัวเครื่องให้ตรงกับชนิดของผักได้
ประโยชน์
1. ช่วยให้เกษตรกร และผู้ที่สนใจในด้านการเกษตร ได้เข้าถึงแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้า ทางการเกษตรได้ง่ายยิ่งขึ้น
2. ทำให้สินค้าหรือผลผลิตของเกษตรกร ได้รับการประชาสัมพันธ์จนเป็นที่รู้จักมากขึ้น
3. แสดงค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่รับจากตัวเซนเซอร์ส่งไปแสดงบนหน้า dashboard ของ เว็บไซต์ เพื่อดูข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้
4. สามารถควบคุมการทำงานของปั๊มได้ผ่านหน้าเว็บไซต์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก