รถไฟฟ้าสำหรับคนพิการ

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ รถไฟฟ้าสำหรับคนพิการ เป็นแค่ยานพาหนะรถไฟฟ้า เพื่อโดยสารไปไหนมาไหนได้ ช่วยให้คนพิการช่วยเหลือตนเองได้ และไม่ต้องมีเทคโนโลยีล้ำสมัยมาก แค่ขับได้ระยะทางประมาณหนึ่งก็เพียงพอ และมันก็ไม่แปลกที่ นักศึกษาสาขาช่างยนต์ จะสร้างเพื่อเป็นต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ของรถไฟฟ้า และเพื่อจำหน่ายให้ได้ในอนาคต ของประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้พิการที่นั่งวิวแชร์ได้ และยังช่วยให้สภาวะแวดล้อมสะอาดรวมถึงบรรยากาศดีอีกด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ลดการใช้เชื้อเพลิงและลดมลภาวะทางอากาศและสามารถทำให้ผู้พิการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสะบายสำหรับผู้พิการสามรถช่วยเหลือตนเองได้ ผลการวิจัยรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับคนพิการที่สร้างขึ้น พบว่า การประเมินคุณภาพของรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับคนพิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี ( = 4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านข้อกำหนดในการออกแบบจะอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก และด้านข้อกำหนดของวัตถุประสงค์การนำไปใช้งานจะอยู่ในระดับคุณภาพดี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ระดับคุณภาพดี ( = 3.50) ในข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยจะเห็นได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับคนพิการการทดลองการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับคนพิการ โดยเฉลี่ยพบว่าสามารถวิ่งได้ระยะทาง 40 กิโลเมตรต่อชั่งโมง ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สามารถวิ่งได้ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปว่ารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับคนพิการ สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มโอกาสสำหรับคนพิการที่ใช้วิวแชร์ให้สามารถเดินทางไปในที่ต่างๆได้ด้วยตนเองช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นสามารถใช้ระบบไฟฟ้าในการเปิดปิดทางลาดชันขึ้นรถลงรถช่วยลดประหยัดเชื้อเพลิง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษกร อู่ทองอุตสาหกรรม
2นาย อาทิตย์ แก้วแดงอุตสาหกรรม
3นาย เปรม เพ็งยอดอุตสาหกรรม
4นาย ชินวัฒน์ พิลึกอุตสาหกรรม
5นาย พงศ์ศิริ ธรรมาวุฒิอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นคร จัตวาภักดีปวช.
2นาย ฤทธิรงณ์ ประดิษฐปวช.
3นาย พีรพัฒน์ โฆษะครรชิตปวช.
4นาย สรวิชญ์ ไทยสำราญปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก