แป้งข้าวพันอินเตอร์ลับแล รสหมู

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธีรกานต์ ทับสุขสามัญ
2นางสาว สุภันตรี เกิดสาสามัญ
3นาย อานนท์ เกตุอินทร์สามัญ
4นาง เมทินี สีแก้วสามัญ
5นางสาว ปัทมา รอดพิทักษ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ถวัลรัตน์ สนิทอินทร์ปวช.
2นาย รัตนาภรณ์ รัดเพ็ชรปวช.
3นางสาว กฤตยาณี เฟื่องระย้าปวช.

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ แป้งข้าวพันอินเตอร์ลับแล รสหมู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาอาหารถิ่น ให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสูตรที่ทำการทดลองทั้ง 3 สูตร ผลการทดสอบพบว่า ผู้ทดสอบยอมรับสูตรที่ 2 ที่ระดับชอบมากทั้งในด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และลักษณะโดยรวม ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ประกอบด้วย แป้งข้าวหมัก 66.67% แป้งมัน 8.33% หมูผง 8.33% งาดำ 8.33% เกลือ 2.78 % น้ำตาล 1.67% พริกป่น 1.67% ผักชี 1.11% กระเทียมผง 1.11% ผลการวิเคราะห์ตรวจหาสารอาหาร พบค่าโปรตีนที่ 1.45% (เอกสารอ้างอิง TR056/64 )และผลวิเคราะห์หาเชื้อโรค ไม่พบเชื้อโรคทางอาหาร (เอกสารอ้างอิง TR105/64 )ในภาพรวมกลุ่มของผู้บริโภค มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.57

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.เป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแป้งสำเร็จรูป มีลักษณะเป็นผงละเอียด สีขาวขุ่น สีและกลิ่นได้จากธรรมชาติ
2.เป็นผลิตภัณฑ์แป้งที่แปรรูปมาจากแป้งหมัก เสริมโปรตีนจากเนื้อหมูเพื่อเพิ่มคุณค่าอาหาร
3.เก็บรักษาให้คงสภาพไว้ได้นานโดยไม่เปลี่ยนแปลงทั้งสีและกลิ่น
1. อนุรักษ์และส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคที่พัฒนาจากอาหารถิ่น
2. ได้สูตรต้นแบบสามารถนำไปต่อยอดคิดค้น สูตรแป้งข้าวพัน สูตรอื่น ๆ ได้
3. สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และนำความรู้เผยแพร่ให้กับประชาชนที่สนใจ
4. นักศึกษาผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และรู้ทักษะการทำงาน โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก