รถเข็นรดน้ำสนามหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Watering Lawn Cart)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เจษฎา เรืองสุขนิรันด์อุตสาหกรรม
2นาย จุฑานนท์ แสนจำหน่ายอุตสาหกรรม
3นาย คมสัน ต่อสุวรรณอุตสาหกรรม
4นาย อโนทัย รักการอุตสาหกรรม
5นาย อำนวยชัย มืดทัพไทยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชินวัตร แพรขาวปวส.
2นาย วสวัตติ์ ศรีชะอุ่มปวส.
3นาย ณัฐพงษ์ ดีเยี่ยมสกุลปวส.
4นาย พงษ์พิสุทธิ์ สมสวาทปวส.
5นาย วราวุฒิ สนใจยิ่งปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันสนามหญ้าภายในวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่และหลายจุด ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่มักพบ คือ การดูแลรักษาสนามหญ้าไม่ทั่วถึง เช่น การรดน้ำสนามหญ้าในแต่ละวันที่ต้องใช้แรงงานคนมาคอยรดน้ำต้นไม้ เนื่องจากสนามหญ้าที่มีขนาดใหญ่และหลายจุด และยังขาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการรดน้ำสนามหญ้าดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดประดิษฐ์ รถเข็นรดน้ำสนามหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Watering Lawn Cart) ขึ้นมา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการรดน้ำสนามหญ้าให้ทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีลักษณะการทำงาน โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ที่ถูกติดตั้งไว้ที่รถเข็นมาเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการชาร์จพลังงาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1. ใช้ในการสูบน้ำ รดน้ำสนามหญ้าภายในวิทยาลัย
2. ปราศจากการใช้พลังงานไฟฟ้า
3. ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ ในการทำงาน
1. เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่
2. ทำให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการรดน้ำสนามหญ้าภายในวิทยาลัย
3. พัฒนานวัตกรรมใหม่และนำไปสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-