อุปกรณ์ควบคุมการให้น้ำในแปลงเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ยุธิตา แก้วล้อมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ชินกฤต ประสารยาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สุรพงษ์ สกุลพันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง สุนันทา พุฒโตพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สันติภาพ ดอนละไพรปวส.
2นาย ชินภัทร พรมกองปวส.
3นาย ชินวัตร์ ปาโผปวส.
4นาย สุทธิพงษ์ มั่นถึงปวส.
5นาย ธนกร ไชยโยปวส.
6นางสาว นวพร พลพิพัฒน์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่งควบคุมการให้น้ำในแปลงเกษตรแบบผสมผสานด้วยพลังงานไฟฟ้า จากเซลล์แสงอาทิตย์และเพื่อหาประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่งควบคุมการให้น้ำ ในแปลงเกษตรแบบผสมผสานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์การศึกษาค้นคว้าได้ใช้ความรู้ด้านการออกแบบ และการพัฒนาการใช้ภาษาซี ในการเขียนโปรแกรม

คุณลักษณะ / ประโยชน์

คุณลักษณะคุณสมบัติผลงาน ประสิทธิภาพอุปกรณ์ควบคุมการให้น้ำในแปลงเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
1.สามารถควบคุมการปลุกผักได้หลายชนิดตามคุณลักษณะการต้องการน้ำของผัก
2.สามารถรดระยะเวลาในการปลูกผักสวนครัวกินเองที่บ้านได้โดยการใช้ IOT ในการเชื่อมต่อ
3.ประหยัดไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
4.แสดงค่าอุณหภูมิความชื้น ความชื้นดิน ค่าแสง และปริมาณน้ำได้แบบ real time
ประโยชน์
1.สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
2.เพิ่มประสิทธิภาพและเวลาในการวางแผนการเพาะปลูกผักในแต่ละแปลง
3.การนำเทคโนโลยีมาช่วยในงานเกษตรเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการดูแลพืช

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก