เครื่องเชื่อมไฟฟ้าปรับกระแสไฟด้วยรีโมทคอนโทรล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อดุลยฤทธิ์ สายพวงคำอุตสาหกรรม
2นาย อธิวัฒน์ หลวงเป็งอุตสาหกรรม
3นาย ดม ปิจจวงค์อุตสาหกรรม
4นาย อนุสรณ์ ไสยรัตน์อุตสาหกรรม
5นาย วัชพล แก้วยวงผางอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ลีปา อาซองปวช.
2นาย จิณณวัตร วงโสดปวช.
3นาย ภูวนาถ บุญเจริญปวช.
4นาย แดง ลุงมูปวช.

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ สร้างเครื่องเชื่อมไฟฟ้าปรับกระแสไฟโดยใช้รีโมทคอนโทรล เพื่อหาคุณภาพของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าปรับกระแสไฟโดยใช้รีโมทคอนโทรล และศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าปรับกระแสไฟโดยใช้รีโมทคอนโทรล โดยมีสมมุติฐานในการวิจัย คือ การปรับกระแสไฟเครื่องเชื่อมไฟฟ้าโดยใช้รีโมทคอนโทรเพื่อ สะดวกต่อการทำงานในพื้นที่ที่สามารถเดินมาปรับกระแสไฟด้วยตนเองได้ยาก หรือไม่สะดวก กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบกอบด้วยสถานประกอบการเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ ในอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 10 แห่ง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าปรับกระแสไฟด้วยรีโมทคอนโทรล
-สามารถปรับระแสไฟด้วยรีโมทคอนโทรลได้
-สามารถปรับกระแสไฟเครื่องเชื่อมไฟฟ้าจากระยะไกล
-ใช้งานง่าย และบำรุงรักษาง่าย
-ได้ศึกษาลักษณะเครื่องเชื่อมไฟฟ้าปรับกระแสไฟด้วยรีโมทคอนโทรล
-ได้สร้างเครื่องเชื่อมไฟฟ้าปรับกระแสไฟด้วยรีโมทคอนโทรล

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก