การพัฒนาชุดอุปกรณ์หน้ากากป้องกันเชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจแบบจ่ายแรงดันบวก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รัตติกาล สุทะอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ศิริพงษ์ สายหยุดอุตสาหกรรม
3นาย โชติ มณีโชติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรวัส บึกบันปวส.
2นาย กิตติธัช บุญส่งปวส.
3นางสาว กัญญาณัฐ สมหมายปวส.
4นาย ณัฐวุฒิ มะยาระปวส.

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดอุปกรณ์หน้ากากป้องกันเชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจแบบจ่ายแรงดันบวก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาชุดอุปกรณ์หน้ากากป้องกันเชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจแบบจ่ายแรงดันบวก 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้การพัฒนาชุดอุปกรณ์หน้ากากป้องกันเชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจแบบจ่ายแรงดันบวกโดยใช้หลักการดูดอากาศจากภายนอกผ่านตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้เป็นอากาศที่สะอาด แล้วจ่ายลมให้กับหน้ากากป้องกันเชื้อโรคผลการทดสอบพบว่า 1.การใช้งานชุดอุปกรณ์หน้ากากป้องกันเชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจแบบจ่ายแรงดันบวกมีอัตราการไหลของลมเฉลี่่ย เท่ากับ 210 L/min ออกซิเจนเฉลี่ย เท่ากับ 22.50% สามารถใช้งานได้นานกว่า 6 ชั่วโมง 2.ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (¯X = 4.56, S.D. = 0.65)

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ดูดอากาศจากภายนอกผ่านตัวกรองอากาศ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นอากาศที่สะอาด แล้วจ่ายลมให้กับหน้ากากป้องกันเชื้อโรคในระดับแรงดันลมที่ไม่ต่ำกว่าที่มาตรฐานสากลกำหนด
-ใช้สำหรับป้องกันเชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจในระดับแรงดันลมที่ไม่ต่ำกว่าที่มาตรฐานสากลกำหนด
-ผู้ใช้งานชุดอุปกรณ์หน้ากากป้องกันเชื้อโรคติดต่อทางเดินหายใจแบบจ่ายแรงดันบวก ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก