ระบบช่วยเลี้ยงไส้เดือนสำหรับผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนด้วยเทคโนโลยี IoT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ตระการ ฐานที่อุตสาหกรรม
2นาย รุ่งอรุณ ฟุเตียนอุตสาหกรรม
3นาย ธรนินทร์ นิ่มเนตรอุตสาหกรรม
4นาย ภานุมาส มาลาอุตสาหกรรม
5นาย กัญจน์ภูบดี ชุติเศรษฐวัฒน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนรัฐ ปัญโญมูลปวส.
2นาย ธนาธิป ยะบุญธงปวส.
3นาย เกียรติศักดิ์ เป็งคำปวส.
4นางสาว เมธาวี วิรุฬห์ศักดิ์สกุลปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

ระบบช่วยเลี้ยงไส้เดือนสำหรับผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนด้วยเทคโนโลยี IoT จากผลการวิจัยพบว่า ผลผลิตมูลไส้เดือนที่ได้ ในการเลี้ยงเป็นเวลา 7 วัน โดยการทดลองมีปัจจัยด้านปริมาณอาหาร และจำนวนไส้เดือนที่เท่ากัน ได้ปริมาณมูลไส้เดือน 153 กรัม ที่ความชื้น 40-50%, 156 กรัม ที่ความชื้น 50-60%, 253 กิโลกรัม ที่ความชื้น 60-70%, และ 287 กิโลกรัม ที่ความชื้น 70-80% ภาพรวมความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้งานของระบบช่วยเลี้ยงไส้เดือนสำหรับผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนด้วยเทคโนโลยี IoT ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 ด้าน พบว่า ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบมีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.15) ด้านที่ 2 ด้านคุณภาพมีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.16) และ ด้านที่ 3 ด้านการใช้งานมีความคิดเห็นและพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.25)

คุณลักษณะ / ประโยชน์

การทำงานของระบบมีทั้ง ควบคุมด้วยตนเอง อัตโนมัติ และยังสามารถควบคุมสั่งงานแบบออนไลน์ได้ อีกทั้งมีระบบแจ้งเตือนสถานะการทำงานผ่านระบบออนไลน์
ใช้ในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อจำหน่าย หรือทำปุ๋ยมูลไส้เดือน เพื่อใช้ หรือจำหน่าย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก