รถเข็นปั๊มน้ำอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ บังวรรณ์อุตสาหกรรม
2นางสาว ศศิธร กาญจนโสภณสามัญ
3นาย ฐิติกร ไชยวงค์อุตสาหกรรม
4นาย ทวีรัตน์ เสมสันต์อุตสาหกรรม
5นาย ชาตรี เพชรชูอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศธร ทองแขวนอยู่ปวช.
2นาย ชนะชัย หนองหลวงปวช.
3นางสาว ธัญญารัตน์ ทองผกาคงคาปวช.
4นางสาว พัชรา กฤตยาพงษ์ปวช.
5นาย ธราธร นามราชปวช.
6นางสาว พรนภา แก้วอินทร์ปวช.
7นาย ภานุสรณ์ ทับทิมปวช.
8นาย ธนพล ทองนพอนันต์ปวช.
9นาย สิริศักดิ์ สีวงษ์ปวช.
10นาย ชยากร ศรีนุชปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันผลิตผลทางการเกษตรมีมากมายหลายชนิด ซึ่งบางครั้งพลังงานที่เกษตรกรต้องใช้นั้นมีความสำคัญอย่างมากทำให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้มมีความเสียหายผลผลิตขาดน้ำขาดการดูแล โดยวิธีแก้ป้ญหาคือเกษตรกรต้องซื้อน้ำเพื่อมาใช้กับผลผลิต ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยได้คิดประดิษฐ์ รถเข็นปั๊มน้ำอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แทนการซื้อน้ำประปาใช้ โดยค่าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ มากที่สุด (เฉลี่ย 4.55 ) และคะแนนจากกลุ่มเกษตรกรอยู่ในระดับ มากที่สุด ( เฉลี่ย 4.56 )

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นรถเข็นปั๊มน้ำใช้สำหรับเกษตรกร เคลือนย้ายง่าย ติดตั้งสะดวก
ใช้ปัีมน้ำได้ทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน ใช้งานได้ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า และมีสัญญาณไฟฟ้าแจ้งเตือนด้านท้าย-และด้านข้างเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางตอนกลางคืน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก