เครื่องฆ่าเชื้อไวรัสด้วยแสง UVC

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ บังวรรณ์อุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. จีรวัฒน์ หนุนทรัพย์อุตสาหกรรม
3นาง วรนุช ยมวันสามัญ
4นาย นพพร เมฆเพ็งอุตสาหกรรม
5นาย สมภพ อินทร์อยู่พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริพร แสงสว่างปวช.
2นาย มงคล เสาเขียวปวช.
3นาย พลวัต วงศ์เวียนปวช.
4นาย สินชัย เฉิดฉายปวช.
5นางสาว เดือนเพ็ญ ปวงประชังปวช.
6นางสาว ขวัญฤดี ถึงทุ่งปวช.
7นาย ณัฐวุฒิ อิ่มจันทร์ปวช.
8นาย โรจนรัตน์ อินหล่อปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

เชื้อโรคเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนมากและมีอยู่แทบทุกที่ ซึ่งในปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางทั่วโลก จึงมีการคิดวิธีการการฆ่าเชื้อโรคหลายวิธี นอกเหนือจากการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อพ่นหรือเช็ดบนพื้นผิว การใช้รังสีเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ โดยรังสีที่นำมาใช้สำหรับฆ่าเชื้อคือ รังสียูวีซี (UVC) ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยได้คิดประดิษฐ์เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC มาใช้ในสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือห้องผู้ป่วยที่ผ่านการใช้งานแล้วหรือพื้นที่ปิดที่ต้องการฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคติดต่อโดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญหมอ พยาบาล อสม. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ จำนวน 10 ท่านอยู่ในระดับ 4.45 (ดีมาก)

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นเครื่องฆ่าเชื้อโดยใช้แสง UVC ฉายฆ่าเชื้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ควบคุมการเปิดปิดผ่านสมาท์โฟน และรีโมท
ใช้สำหรับฆ่าเชื้อในพื้นที่ห้องปฏิบัติงานทางการแพทย์ และพื้นที่อื่นๆที่ต้องการฆ่าเชื้อโรค

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก