เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชาญวิทย์ โทมาอุตสาหกรรม
2นาย ศุภกร นวนกางอุตสาหกรรม
3นางสาว สุธิตา สังข์ครอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พันช์ธวัช รอยรัตน์ปวช.
2นาย ชวนากร บุญรอดปวช.
3นาย วรรชณัฐ กสิฤกษ์ปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การทำให้แห้งเป็นวิธีหนึ่งของการถนอมอาหาร ทำให้แห้งมีหลายวิธี เช่น การตากด้วยแสงอาทิตย์ การอบแห้งด้วยลมร้อน และการอบแห้งแบบเยือกแข็งเป็นต้น วิธีตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์ เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการตากแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบดั้งเดิม เช่น การตากเนื้อ ปลา พืช ผักและผลไม้ จะมีปัญหาเรื่องฝุ่นละออง มีเชื้อจุลินทรีย์ แมลงวันตอมเป็นพาหะนำเชื้อโรค และทำให้เกิดหนอนขึ้นได้ เมื่อฝนตกหรืออากาศเย็น การตากอาจมีปัญหาเรื่องเชื้อรา เป็นเหตุให้เก็บไว้ได้ไม่นาน ทำให้ผู้บริโภคอาจเจ็บป่วยได้ นั้นผู้วิจัยจึงผลิตเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ตู้อบแห้งจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายน้อย และเป็นการป้องกันฝุ่นละอองมีเชื้อจุลินทรีย์ แมลงวันตอมเป็นพาหะนำเชื้อโรคและทำให้เกิดหนอนขึ้นได้  

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นตู้อบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นการถนอมอาหารและป้องกันฝุ่นละอองที่มีเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก