เครื่องตัดยืดตรงเส้นจากขวดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนันต์ มั่นเจ๊กอุตสาหกรรม
2นาย ปารย์พิรัชย์ แป้นวงษ์อุตสาหกรรม
3นางสาว อารีย์ จาดแหพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นันท์นภัส เชียงทับปวช.
2นาย สมภพ อินทร์ศรีจันทร์ปวส.
3นาย ชาติชาย แย้มวัดปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันต้นตองกงหายาก จึงมีแนวคิดนำวัสดุทดแทนจากขวดพลาสติกนำมาตัดเป็นเส้นและให้ความร้อน นำเส้นพลาสติกมาถักเป็นไม้กวาดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้มาจากเครื่องตัดยืดตรงเส้นจากขวดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติ มาเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการใช้สอยความสวยงามและยังสามารถนำมาเป็นของที่ระลึกหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนและท้องถิ่น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

จากต้นตองกง ใช้วัสดุทดแทนจากขวดพลาสติกนำมาตัดเป็นเส้นและให้ความร้อน นำเส้นพลาสติกมาถักเป็นไม้กวาดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้มาจากเครื่องตัดยืดตรงเส้นจากขวดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติ
1 เพื่อนำเส้นพลาสติกที่ได้มาจากเครื่องตัดยืดตรงเส้นจากขวดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติ มาผลิตเป็นไม้กวาดของอำเภอลับแล เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นทางเลือกของผู้ใช้ เช่น แม่บ้านใช้ในครัวเรือน
2 นำเส้นพลาสติกที่ได้นำไปประกอบอาชีพถักไม้กวาดขายในอำเภอลับแล เพื่อรักษาภูมิปัญญาไทยซึ่งมีมาแต่เดิม
3 เพื่อลดปริมาณขยะขวดพลาสติก

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-