เครื่องวัดส่วนสูงไร้สัมผัส

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บรเพ็ด สังการสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุชา รำพึงนิตย์ปวส.
2นางสาว ณัฐฐาพร มากเกยปวส.
3นาย สุรพงษ์ ป้องน้ำไผ่ปวส.
4นาย นรินทร์ จันดีโรปวส.
5นาย นัธพงษ์ พวงศรีปวส.
6นาย เดชนภา ชาน้อยปวส.
7นาย สุริยา ชำนาญไพรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้าง เครื่องวัดส่วนสูงไร้สัมผัส ที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ดังนั้นจึงมีการสร้างเครื่องวัดส่วนสูงไร้สัมผัส เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing สามารถวัดได้โดยไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์การวัดส่วนสูง จากการทดลองใช้งาน เครื่องวัดส่วนสูงไร้สัมผัส พบว่า ทำงานและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถวัดส่วนสูงไร้สัมผัส ถ้าสูงมากกว่า 200 เซนติเมตร เครื่องวัดส่วนสูงไร้สัมผัสยังสามารถวัดได้ และเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing ตามนโยบาย เลยเกิดเป็นเครื่องวัดส่วนสูงไร้สัมผัส เพื่อพัฒนาก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0ได้ต่อไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องวัดส่วนสูงไร้สัมผัส สามารถวัดส่วนสูงได้ และเว้นระยะห่าง โครงสร้างมั่นคงและแข็งแรง ระบบการทำงานเครื่องวัดส่วนสูงไร้สัมผัส ใช้งานได้ดี และนำไปใช้งานและเกิดประโยชน์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. อำนวยความสะดวกในการวัดส่วนสูงกับบุคคลที่ต้องการทราบส่วนสูงโดยไม่มีการสัมผัส
2. สามารถดูส่วนสูงของผู้วัดส่วนสูงได้จากหน้าจอแสดงผลและผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-