โคมไฟจากผ้าบาติกซ้อนสี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธนัชชา ยมนาคหกรรม
2นางสาว สุภาพร หนูฤทธิ์คหกรรม
3นาย ธานี สังข์เอี้ยวศิลปกรรม
4นางสาว มลฤดี สุธรรมรักขติสามัญ
5นางสาว กาญจนา กลิ่นหอมคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กิตติกานต์ คำชมภูปวช.
2นางสาว ธัญรดี สุขตนปวช.
3นาย สหวรรษ โปธาตุปวช.
4นางสาว อริสา ทองนิ่มปวช.
5นางสาว นิรมล เงินมาปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำโคมไฟจากผ้าบาติกซ้อนสี จากนั้นศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโคมไฟจากผ้าบาติกซ้อนสี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ที่เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง เลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 30 คน และนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปปรับปรุงชิ้นงานและให้ได้คุณภาพตรงตามต้องการของผู้บริโภค และบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบสวยงามและได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น และสร้างอาชีพให้กับชุมชน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

โคมไฟจากผ้าบาติกซ้อนสีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียด ประณีต และมีสีสันที่สวยงาม โดยเฉพาะลวดลายของผ้าบาติกมีรูปแบบที่สร้างสรรค์ และทันสมัยเป็นการนำผ้ามาประดิษฐ์โดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีและใช้วิธีการแต้ม ระบายหรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี มีทั้งพิมพ์เทียน แต้มสี ระบายสี ย้อมสี
นำผ้าบาติกซ้อนสีมาประดิษฐ์เป็นโคมไฟ และเพิ่มความสวยงาม โดยใช้หลอดไฟที่ให้แสงสว่างเป็นสีนวล เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในยามค่ำคืน และยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้มีชีวิตชีวา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับมุมมืดอีกด้วย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก