ไพรทอง ทองม้วนสมุนไพรรวมรส

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ทิพรัตน์ จูจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย จีรวัฒน์ กาชัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ปวีณา แสนบัวบานพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง พรทนา มงคลกาวิลสามัญ
5นาย นรากร หลักนารามเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อฑิตญา พัฒนะขุนทศปวส.
2นางสาว ชัญญานุช สีติปวส.
3นางสาว ณิชา มงคลปวส.
4นางสาว ณัฐริกา ทุชุมภูปวส.
5นางสาว เตือนใจ กันยะมูลปวส.
6นางสาว ปิยะฉัตร ทาริยะวงศ์ปวส.
7นางสาว นิรชา ดีถาวงศ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ไพรทอง ทองม้วนสมุนไพรรวมรส เป็นการต่อยอดขนมทองม้วนธรรมดา ให้เป็นทองม้วนสมุนไพรที่มีรสชาติแปลกออกจากเดิมแต่ยังคงความหอม กรอบ อร่อย และยังมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ไพรทอง ทองม้วนสมุนไพรรวมรส คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.44 ความพึงพอใจ ในระดับมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

โหระพา กระเพรา ใบมะกรูด และพริก เป็นส่วนผสมที่ลงตัวกับขนมทองม้วน ทำให้รสชาติ หอม อร่อย อีกทั้งมีสรรพคุณช่วยขับลมในกระเพาะ ลดระดับไขมันในร่างกาย ลดน้ำตาลในเลือดป้องกันเบาหวาน ลดความดัน
1. สามารถเพิ่มคุณค่าของขนมไทยจากสมุนไพรพื้นบ้าน
2. ทำให้นักศึกษามีรายได้เสริมและฝึกอาชีพ
3. ได้พัฒนาขนมทองม้วนให้ดีต่อสุขภาพและถูกสุขลักษณะอนามัย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก