เครื่องอบฆ่าเชื้อโรค ยกกำลัง 3

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกพันธ์ หม่อมนวลอุตสาหกรรม
2นาย วีรยุทธ สวยฉลาดอุตสาหกรรม
3นาย สุรเนตร เดชบุรัมย์อุตสาหกรรม
4นางสาว ศิริขวัญ กาไวเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
5นางสาว พรพิมล เสียงเย็นเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษกร อินแฝงปวช.
2นาย นาวิน งามขำปวช.
3นาย วรรณเฉลิม แสงแก้วปวช.
4นางสาว ปริศนา อัดแอปวช.
5นางสาว เกศรา รักเหล่าปวช.
6นางสาว รัญชิดา สมเพราะปวช.
7นาย ธีรภัทร ศรีทิบุญยืนปวช.
8นาย วีระพล ตาเร็วปวส.
9นาย ธนวัฒน์ พงษ์นิกรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคตามท้องตลาดส่วนมากจะมีการฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบใดระบบหนึ่งเพียง 1 ระบบต่อ 1 ครื่อง แต่เครื่องอบฆ่าเชื้อโรค ยกกำลัง 3 มีให้เลือกถึง 3 ระบบ ใน 1 เครื่องและยังสามารถเปิดใช้งานทั้ง 3 ระบบร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

โครงสร้างเครื่องอบฆ่าเชื้อโรค ยกกำลัง 3 ทำจากโลหะมีความแข็งแรง ขนาดเครื่องกว้าง 29 เซนติเมตร ยาว 44 เซนติเมตร สูง 28.5 เซนติเมตร มี 3 ระบบให้เลือกในการฆ่าเชื้อโรค คือ ระบบโอโซน ระบบยูวี และระบบความร้อน หรือเลือกทั้ง 3 ระบบทำงานพร้อมกัน ประสิทธิภาพของเครื่องขณะอยู่ในระบบโอโซนคือ 22 วัตต์/ชั่วโมง ขณะอยู่ในระบบยูวีอยู่ที่ 66 วัตต์/ชั่วโมง ขณะอยู่ในระบบความร้อนอยู่ที่ 682 วัตต์/ชั่วโมง และขณะทั้ง 3 ระบบทำงานพร้อมกันอยู่ที่ 770 วัตต์/ชั่วโมง
ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคบนสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก