กระเช้ามารีวิจิตรประดิษฐ์จากแป้งห้าวหอมมะลิ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นิติยา ศรีวิหยัดศิลปกรรม
2นาง สุดสงวน สุนาคราชคหกรรม
3นาง อาภรณ์ ปัตะเวสังคหกรรม
4นาย วิทวัส กาศไทยสงคหกรรม
5นาย กีรติย์ กอบกิจกุลคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัมรินทร์ หงส์ธานีปวช.
2นาย มงคล ป้องกันปวช.
3นาย ทักษ์ดนัย อู่ทองปวช.
4นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ศรีปวช.
5นาย ทานตะวัน อรรถเสนาปวช.
6นางสาว ณัฎฐณิชา ทุ่มแก้วปวส.
7นาย จรัญ สุรเพ็ญปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันตลาดที่มีการผลิตชิ้นงานที่เกี่ยวกับกระเช้าหรือของที่ระลึกมีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก หนึ่งในของทีละลึกหรือของฝาก คือ กระเช้าแบบต่างๆที่มอบให้กันที่มีทั่วไปในตลาดหาซื้อได้ง่าย จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์กระเช้าที่ทำจากแป้งข้าวหอมมะลิขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ ความน่าสนใจ ประณีตสวยงาม และไม่มีขายในท้องตลาด และมากกว่านั้นสิ่งที่คิดค้นขึ้นมาทำจากแป้งหอมมะลิ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเมืองร้อยเอ็ดที่มีราคาไม่สูงนำมาเพิ่มมูลค่าให้ผ่านขบวนการคิดผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแบบสร้างสรรค์มากขึ้น และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมงานหัตศิลป์ และยังช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนจนไปสู่ชุมชน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

กระเช้ามารีวิจิตรประดิษฐ์ เป็นกระเช้าใส่ของที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการกระเช้า
ที่มีความแปลกใหม่ มีขนาดที่เหมาะสม และเป็นกระเช้าที่ประดิษฐ์ขึ้นจากมือ ใช้ทักษะความสามารถการประดิษฐ์
ให้กระเช้ามีความวิจิตรสวยงามประณีต และมีความแปลกใหม่สร้างสรรค์ มีความคงทนถาวรสามารถใช้งานได้จริง
เป็นกระเช้าที่ทำจากแป้งข้าวหอมมะลิ เป็นวัตถุดิบที่มีตามท้องถิ่นเมืองร้อยเอ็ดเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เมืองร้อยเอ็ด
และชิ้นงานที่ผลิตออกมาก็สามารถเป็น OTOP ของฝาก ของใช้ ของที่ระลึก และของดีเมืองร้อยเอ็ดได้
1.ได้สูตรการทำดินปั้นด้วยแป้งข้าวหอมมะลิ 2.ได้ผลิตภัณฑ์งานดินปั้นด้วยแป้งข้าวหอมมะลิ เป็นของขวัญ ของที่ระลึกที่คุณค่าทางจิตใจ 3. ช่วยลดต้นทุนด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-