เครื่องควบคุมอุณหภูมิระบบจ่ายน้ำ มินิสมาร์ทฟาร์มเห็ด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธนาภรณ์ กุนดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ณัฐพงศ์ กันนิกาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ศิรินทิพย์ โสภาอุตสาหกรรม
4นางสาว จงจิน ไชยโนฤทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง สิรินภัส จุมปาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ญาณินท์ คชรินทร์ปวส.
2นางสาว วิไลภรณ์ ศิริคามปวส.
3นาย สงกรานต์ แซ่ท้าวปวส.
4นาย สมยศ แซ่ย่างปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิระบบจ่ายน้ำ มินิสมาร์ทฟาร์มเห็ด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของวงจรเครื่องควบคุมอุณหภูมิระบบจ่ายน้ำ มินิสมาร์ทฟาร์มเห็ด และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างอื่น โดยนำเอาการประยุกต์เทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุม ให้สามารถรับรู้ค่าอุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อมภายในโรงเห็ดและมีการแสดงผลของค่าความชื้น สามารถปรับค่าได้ ส่งผ่าน wifi มาแสดงผลที่เครื่องสมาร์ทโฟนได้ ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการดูแล

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นการพัฒนาระบบเครื่องควบคุมอุณหภูมิระบบจ่ายน้ำ มินิสมาร์ทฟาร์มเห็ด ที่สามารถส่งค่าผ่านไปยังสมาร์ทโฟน เพื่อควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อให้ได้เครื่องควบคุมอุณหภูมิความชื้นระบบจ่ายน้ำ มินิสมาร์ทฟาร์มเห็ด ที่สามารถส่งค่าผ่านไปยังสมาร์ทโฟน
2. เพื่อการประดิษฐ์และศึกษา เป็นการสนองต่อประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก