เครื่องฆ่าเชื้อธนบัตรและเหรียญด้วยรังสี UV-C

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุนทร นะพรานบุญอุตสาหกรรม
2นางสาว นิภาพร นันตาสามัญ
3นาย นพดล วังคำอุตสาหกรรม
4นางสาว มธุรส มรรคอินทร์สามัญ
5นาย เกียรติศักดิ์ บุญยืนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จันทร์จิรา กันทะพรมปวช.
2นาย เสกสรร มีเต๊ะปวช.
3นาย กิตติศักดิ์ ตัดยาปวช.
4นาย ศิวาชาติ ยี่ปาปวช.
5นาย ประกิต คีรีธำรงกุลปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ อาทิเช่น โรคไข้หวัดนกหรือโรคปอดอักเสบ โรคโควิด-19 โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของคนทั่วโลกรุนแรงเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการป้องกันช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโดยการสร้างเครื่องฆ่าเชื้อโรคบนธนบัตรและเหรียญจากรังสีUV-C โดยรังสีอัลตราไวโอเล็ตหรือแสง UV เป็นสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วง 10 นาโนเมตรถึง 400 นาโนเมตร ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือเชื้อโรคต่างๆที่ความยาวคลื่นนี้แสง UV จะทำลายดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างเช่น ไวรัส, แบคทีเรีย, เชื้อรา และเชื้อโรคชนิดต่างๆ

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องฆ่าเชื้อธนบัตรและเหรียญด้วยรังสี UV-C ทีมผู้วิจัยออกแบบเครื่องที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อบนธนบัตรและเหรียญด้วย
รังสีUV-C เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อโรคบนธนบัตรและเหรียญ สามารถส่งต่อธนบัตรและเหรียญให้ผู้ใช้ได้อย่างปลอดภัย
เป็นเครื่องที่สามารถฆ่าเชื้อธนบัตรและเหรียญด้วยรังสีUV-C ทำให้ผู้ใช้ธนบัตรและเหรียญปลอดภัยจากเชื้อโรค

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก