พลาสติกสิ้นค่า รังสรรค์อัญญาภรณ์ล้านนา (Useless Plasstic Bottels to Precious Anyaphorn Lanna Accessories)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ธันวาภรณ์ เวชโกศลสามัญ
2นางสาว สุปรียา เตรียมจันทร์สามัญ
3นางสาว รุ่งนภา ขาวสะอาดสามัญ
4นางสาว อัจฉรา ทองปันสามัญ
5นางสาว กัณฐิกา ท่าข้ามสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เมขลา แซ่เกาปวช.
2นางสาว ทักษิณา แสงดาปวช.

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์งานหัตถศิลปอัญญาภรณ์ล้านนาจากขวดพลาสติกเหลือใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตงานหัตถศิลปอัญญาภรณ์ล้านนาจากขวดพลาสติกเหลือใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของขวดพลาสติกเหลือใช้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

พลาสติกสิ้นค่า รังสรรค์อัญญาภรณ์ล้านนา เป็นการนำอัตลักษณ์ของล้านนาซึ่งมีคุณค่า
ความสวยงามเชิงศิลปะและการออกแบบผสมผสานโดยการนำพลาสติกเหลือใช้จากขวดน้ำมาประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบเครื่องประดับที่นระหว่างงานสมัยโบราณกับงานสมัยใหม่ เป็นการรังสรรค์ผลงานเครื่องประดับร่วมสมัยที่มีวัสดุเหลือใช้มารังสรรค์ และยังเป็นการสร้างทางเลือกหนึ่งในการใช้เครื่องประดับของผู้คนในล้านนาและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังใช้เป็นแนวทางออกแบบเครื่องประดับให้เกิดรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อต่อยอดไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวในล้านนา
1. ผู้ประดิษฐ์ได้ทราบวิธีผลิตงานอัญญาภรณ์ล้านนา จากขวดพลาสติกเหลือใช้
2. วิทยาลัยการอาชีพฝางและชุมชนสามารถนำขยะเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า
3. ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์อัญญาภรณ์ล้านนา
4. ผู้ประดิษฐ์สามารถอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด งานหัตถศิลป์พื้นเมือง (ล้านนา)
5. เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในชุมชนที่สามรถต่อยอดและสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก