เครื่องวัดค่าไฟฟ้าและคำนวณค่าเงิน(E.M.A.M.C.)

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

จากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ส่งผลทำให้หลายบ้านต้องสำรวจและควบคุมค่าใช้จ่าย ในการครองชีพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ตลอดจนค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าน้ำมันรถ เพื่อให้เพียงพอกับเงินรายได้ที่ตนได้รับ สำหรับค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ค่าไฟฟ้านั้น ถ้าสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายว่า ได้ใช้ไฟฟ้าไปกี่หน่วย จะต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเงินเท่าไร อีกทั้งยังสามารถหาแนวทางการประหยัดไฟฟ้าได้อีกด้วย ทางคณะผู้วิจัยเห็นถึงสิ่งสำคัญในจุดนั้นจึงได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องวัดค่าไฟฟ้าและคำนวณค่าเงิน (Electricity meter and money calculator) ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นให้หมดไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องวัดค่าไฟฟ้าและคำนวณค่าเงิน (Electricity meter and money calculator) คือเครื่องที่ทำหน้าที่โดยการประมวลผลค่ากระแสไฟฟ้าจากตัววัดหน่วยไฟฟ้า และส่งข้อมูลไปยังบอร์ดอาดูอิโน้ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทำการคำนวณค่าไฟฟ้าและคำนวณค่าเงิน และสั่งการให้แสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ
1. ช่วยเช็คค่าไฟฟ้าและคำนวณค่าเงินจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแบบมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้งาน
2. ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถคำนวณรายจ่ายที่เกิดจากค่าไฟได้ดีขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สายชล พรพิจิตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง พรรณี หอมใจมั่นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ณัฐพัชร์ อัตโตหิพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ศรัณย์ ภู่นพคุณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ปิยณัฐ จันทร์อ่อนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิธิวัฒน์ สุขมีปวส.
2นาย ยงยุทธ์ ไชยสารปวส.
3นาย พงศ์ศักดิ์ คำภักดีปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก