สมาร์ทฟาร์ม

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

บทคัดย่อ

เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเกษตรกรมีการแข่งขันที่สูงขึ้นและยังมียุคของ smartphone เข้ามา ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่ทำสมาร์ทฟาร์มขึ้นมา สมาร์ทฟาร์มสามารถรดน้ำได้อัตโนมัติ สามารถควบคุมการเติมสารอาหารในน้ำ ชนิด A และ ชนิด B ได้อัตโนมัติ สามารถตรวจจับการผิดปกติจากใบพืชโดยใช้กล้อง สามารถปลูกได้ทั้งพืชในดินและไฮโดรโปนิกส์ รวมทั้งยังมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น Line สะดวกต่อการใช้งานและประหยัดเวลาได้มากขี้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

สมาร์ทฟาร์มสะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลามากขึ้น มีการแจ้งเตือนผ่าแอปพลิเคชั่น Line รดน้ำได้อัตโนมัติ ตรวจจับการผิดปกติจากใบพืชโดยใช้กล้อง
1. สามารถควบคุมการเติมสารอาหารในน้ำ ชนิด A และ ชนิด B ได้อัตโนมัติ
2. สามารถตรวจจับการผิดปกติจากใบพืชโดยใช้กล้อง
3. สามารถรดน้ำอัตโนมัติได้ผ่าน smartphone
4. สามารถปลูกได้ทั้งพืชในดินและไฮโดรโปนิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงศ์ ม่วงบุญสามัญ
2นาย ประสงค์ คุ้มสาสามัญ
3นาย ปรีชา ฟักตั้วสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัทรพล ม่วงบุญปวช.
2นางสาว ลภาวัน ลอยเลื่อนปวส.
3นาย สุรชัช สมีน้อยปวส.
4นาย ศุภากร สง่างามปวส.
5นางสาว พรชิตา บัวป้อมปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก