เจลล้างมือแอ่งแถะ

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อโรคตลอดเวลา ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเชื้อโรคได้ เราต้องเดินทางไปมาในสังคมส่วนรวมเป็นประจำ ทำให้โอกาสติดเชื้อโรคหรือล้มป่วยจึงมีมากขึ้น ด้วยเหตุนั้นจึงมีมาตรการป้องกันเชื้อโรคหลาย ๆ ด้านหนึ่งในนั้นคือเจลล้างมือ เจลล้างมือในปัจจุบันมีการนำเอาสารเคมีมาใช้เป็นส่วนผสมเป็นจำนวนมากทำให้เราได้รับสารเคมีเข้าไปในร่างกาย ถ้าสารเคมีตกค้างแล้วไปสะสมในร่างกายเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ดังนั้นทางผู้จัดทำโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์มีความสนใจที่จะทำเจลล้างมือจากสมุนไพร

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เจลล้างมือที่ได้จัดทำขึ้นมาจากพืชสมุนไพร (แอ่งแถะ) สามารถนำมาใช้ล้างมือได้โดยไม่ต้องใช้น้ำ
1.เจลล้างมือจากแอ่งแถะสามรถเพื่อทำเจลล้างมือกำจัดเชื้อโรคได้โดยใช้สารเคมีในปริมาณน้อย
2.เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค โดยใช้สมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์เองได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรศักดิ์ ขันโทสามัญ
2นางสาว กาญจนา ไชยลังการ์สามัญ
3นางสาว อัจฉรา ทองปันสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นวล ลุงต๊ะปวช.
2นางสาว เอ้ยรี ลุงต๊ะปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก