เพกาบอดี้สครับ Pega Body Scrub

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ฐิติมา ยะเรือนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กันฑรัตน์ การิยาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง แสงเดือน ชมภูมิ่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ภิราภัทร์ แซ่อึ้งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง สายนที ดำดิบพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว คำนวน ลุงนะปวส.
2นางสาว กัญญารัตน์ โล้ชมภูปวส.

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยเพกาบอดี้สครับ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำสครับจากสมุนไพรธรรมชาติ (เพกา) และพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์บอดี้สครับ ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อเพกาบอดี้สครับอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือความพึงพอใจด้านเนื้อสครับ มีความละเอียดน่าใช้อยู่ในระดับชอบมาก ส่วนอันดับสุดท้าย เป็นความพึงพอใจด้านขณะใช้ผลิตภัณฑ์มีความรู้สึกผ่อนคลาย อยู่ในระดับชอบปานกลาง ซึ่งจากภาพรวมของระดับความพึงพอใจที่อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าเพกาบอดี้สครับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งในด้านความน่าสนใจหลังใช้ผลิตภัณฑ์ผิวนุ่มสะอาดขึ้น เนื้อสครับมีความละเอียด ขณะใช้ผลิตภัณฑ์มีความรู้สึกผ่อนคลาย และความเป็นไปได้ที่จะจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆ และการเกิดริ้วรอยแห่งวัย ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าเผยเซลล์ใหม่ ให้ผิวดูกระจ่างใสและอ่อนนุ่มแล้วยังช่วยในการดูแลผิวพรรณได้ดี อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมจากสมุนไพร นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์วัตถุดิบพื้นบ้านให้อยู่คู่วัฒนธรรมไทยต่อไปอีกด้วย
1. ได้ผลิตภัณฑ์เพกาบอดี้สครับ
2. ทำให้ได้ทราบความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเพกาบอดี้สครับ
3. เป็นแนวทางในการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก