ระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

บทคัดย่อ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ในปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดกันทั่วโลก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจำเป็นต้องใช้คนในการวัด ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิค19 จากคนที่มาทำการวัดอุณหภูมิร่างกายได้ ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องคัดกรองอุณหภูมิร่างกายแบบเดิมให้เป็นระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติเพื่อให้คนตรวจวัดอุณหภูมิมีความสะดวกและช่วยป้องกันโอกาศในการติดเชื้อโรคโควิค19 จากคนที่มาตรวจวัดอุณหภูมิเพราะไม่ใช้คนในการควบคุม

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติสามารถวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยจะวัดอุณหภูมิจากหน้าผากหรือมือ เครื่องมีการแสดงผลผ่านหน้าจอLED และยังมีไฟแสดงสถานะการทำงานอีกด้วย
1. ระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติสามารถใช้งานได้จริง
2. สามารถทำงานได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนควบคุม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัฒนกุล ตาลเมืองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สมชาย แซ่โซ้งปวช.
2นาย สุรสิษฐ์ กุระคานปวช.
3นาย วรวิทย์ ดำรงค์กูลสมบัติปวช.
4นาย สรชัย สกุลทิพย์เดชาปวช.
5นาย ธนัท อินปานปวช.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-