Sponge Clay (ดินฟองน้ำ)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพดล บุญยังศิลปกรรม
2นางสาว กรรณิกา สุนิกุลศิลปกรรม
3นาย โสภณ คณาดีศิลปกรรม
4นางสาว ปิยธิดา ใจวังศิลปกรรม
5นาย ณัฐพงษ์ สมบัติใหม่ศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นรินทร์พร วงศ์มณีวรรณปวช.
2นางสาว โศจิรัตน์ อุตมะปวช.
3นางสาว ธนพร ขัดไมล์ปวช.
4นางสาว พัชริดา เจ้ากลดีปวช.
5นางสาว พิชญดา ก้อนทองปวช.
6นาย สุวิชา สารภาพปวช.
7นางสาว หนึ่งฤทัย ทานุปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ดินฟองน้ำ เป็นผลงานทดลองค้นคว้า การแปรรูปขยะจากการเกษตรกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ (Recycle) โดยนำวัสดุในท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้แก่ ดินแดง (Terracotta Clay) บ้านม่อนเขาแก้ว อ.เมือง ดินเบา (Diatomite Clay) บ้านป่าตัน อ.แม่ทะ และกากใบสับปะรดที่เหลือจากการเพาะปลูก นำมาแปรรูปและผสมกัน หาส่วนผสมของสูตรโดยวิธี Triaxial Blend นำวัตถุตั้งต้นมาบดทดลองให้เข้ากันแล้วอบให้แห้ง เผาเปรียบเทียบที่อุณหภูมิ 750๐C และ 900๐C ได้ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 900๐C เลือกสูตรที่เหมาะสมมาขึ้นรูป และศึกษาผลของการดูดซึมน้ำ พบว่าชิ้นงานที่ได้ไม่มีคราบเขม่า มีความพรุนตัวสูง น้ำหนักเบา

คุณลักษณะ / ประโยชน์

มีอัตราการดูดซึมน้ำสูงที่สุดถึงร้อยละ 66.85 ชิ้นงานมีลักษณะเนื้อแข็งปานกลาง สีส้มคล้ายหิน มีความพรุนตัวสูง มีการดูดซึมน้ำได้มาก น้ำหนักเบา มีความแข็งแรง ทำให้สามารถระบายอากาศและน้ำได้ดี ส่งผลต่อการเจริญเติบโตต่อรากของต้นไม้ที่ต้องการออกซิเจน
เหมาะสำหรับในการผลิตภาชนะสำหรับปลูกพืช ทำให้พืชโตได้เร็วกว่าต้นไม้ที่ปลูกในถุงหรือกระถางพลาสติก ลดอุณหภูมิบริเวณราก ไม่ร้อนระอุเหมือนกระถางพลาสติก ทำให้รากเย็น ชอนไชได้ไว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับการนำมาปลูกพืช หรือเพื่อการตกแต่งที่พักอาศัย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก