กระเป๋าดูดน้ำเอนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัชระ วงค์ปัญญาอุตสาหกรรม
2นาย ปานเทพ ตั้งตระกูลอุตสาหกรรม
3นาย พัตรพงษ์ วงค์แปงอุตสาหกรรม
4นาย สมชาย บุญเรืองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพงศ์ สุริยะปวช.
2นาย ภานุวัฒน์ อุปละปวช.
3นาย วิรัตน์ มากังปวส.
4นาย ศราวุธ จันตาโลกปวส.
5นาย ธรรมนูญ ทายาทอนุสรณ์ปวส.
6นาย อนันต์ คีรีศรีจินดาปวส.
7นาย ธาราเขต รำไพกระสิมธุ์ปวส.
8นาย ภานุพงค์ แก้วสุยะปวส.

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันพบว่าชาวเกษตรกรทำสวนในพื้นที่ราบสูงมีปัญหาในเรื่องของการใช้อุปกรณ์การพ่นน้ำ เช่นเครื่องพ่นน้ำมีน้ำหนักมากเกินไปยากต่อการพกพา และเครื่องปัจจุบันสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเปิดการใช้งานยากอีกทั้งมีค่าใช้จ่ายเยอะ เกษตรกรบางคนมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ในพื้นที่สุงเดินทางลำบากจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์กระเป๋าดูดน้ำอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ชาวเกษตรกรใช้งานง่าย พกพาสะดวก เปิดการใช้งานง่ายและมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง ด้วยสาเหตุนี้จึงทำให้เกิดแนวคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์ กระเป๋าดูดน้ำอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

น้ำหนักเบาและ ใช้งานสะดวกในการพกพาง่าย
1 กระเป๋าดูดน้ำเอนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์
2 กลุ่มเกษตกรได้หลักการการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร
3 กลุ่มเกษตรกรมีรายจ่ายที่น้อยลง

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก